Lecturer / Junior Lecturer - Department of Chemistry and Polymer Science

Location
South Africa
Posted
Sep 12, 2019
Closes
Oct 12, 2019
Ref
119901
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Departement Chemie en Polimeerwetenskap

Lektoraat / Junior Lektoraat

(Verw. NW02/255/0919)

Die posbekleër sal deel wees van die Fakulteit Natuurwetenskap se Leer- en Onderrigspan vir die Verlengdegraadprogram en sal lesings aanbied aan gekeurde studente wat

nie direk toegang tot hoofstroomprogramme in die breë natuurwetenskappe, ingenieurswese en landbouwetenskappe het nie.Faculty of Science

Department of Chemistry and Polymer Science

Lecturer / Junior Lecturer

(Ref. NW02/255/0919)

The incumbent will be part of the Faculty of Science's Extended Degree Programme and will present first year modules to selected students who do not have direct access to mainstream programmes in the broader science, engineering and agricultural science field.

 • Onderrig in die Chemie module van die Verlengdegraadprogram in samewerking met 'n span verantwoordelik vir die Verlengdegraadprogram in die Fakulteit Natuurwetenskappe;
 • Ontwikkeling, koördinering en toesighouding van praktika;
 • Ontwikkeling, instandhouding en toesighouding van tutoriale;
 • Volgehoue ontwikkeling van die kurrikulum vir gepaste inskakeling met hoofstroomaktiwiteite in beide chemie en ingenieurswese;
 • Betrokkenheid by die akademieskap van onderrig en leer;
 • Betrokkenheid by die eerstejaar Chemie modules.

Onderrig in die Chemie module van die Verlengdegraadprogram in samewerking met 'n span verantwoordelik vir die Verlengdegraadprogram in die Fakulteit Natuurwetenskappe;

Ontwikkeling, koördinering en toesighouding van praktika;

Ontwikkeling, instandhouding en toesighouding van tutoriale;

Volgehoue ontwikkeling van die kurrikulum vir gepaste inskakeling met hoofstroomaktiwiteite in beide chemie en ingenieurswese;

Betrokkenheid by die akademieskap van onderrig en leer;

Betrokkenheid by die eerstejaar Chemie modules. • Teaching the Chemistry module in the Extended Degree Programme in collaboration with a team responsible for the Extended Degree Programme in the Faculty of Science;
 • Developing, coordinating and supervising practicals;
 • Developing, maintaining and supervising tutorials;
 • Continuous development of the curriculum for appropriate integration with mainstream activities in both chemistry and engineering;
 • Engagement with the scholarship of teaching and learning;
 • Involvement with the first year Chemistry modules.

Teaching the Chemistry module in the Extended Degree Programme in collaboration with a team responsible for the Extended Degree Programme in the Faculty of Science;

Developing, coordinating and supervising practicals;

Developing, maintaining and supervising tutorials;

Continuous development of the curriculum for appropriate integration with mainstream activities in both chemistry and engineering;

Engagement with the scholarship of teaching and learning;

Involvement with the first year Chemistry modules.

 • Junior Lektor: MSc graad in Chemie;
 • Lektor: PhD graad in Chemie;
 • Vorige betrokkenheid by voorgraadse onderrig;
 • Bewese rekord van onderwyservaring in fisiese wetenskappe;
 • Die vermoë om onderrig aan te bied vir studente wat addisionele hulp benodig;
 • Goeie kommunikasievaardighede;
 • Die vermoë om lesings vlot in beide Afrikaans en Engels aan te bied.

Junior Lektor: MSc graad in Chemie;

Lektor: PhD graad in Chemie;

Vorige betrokkenheid by voorgraadse onderrig;

Bewese rekord van onderwyservaring in fisiese wetenskappe;

Die vermoë om onderrig aan te bied vir studente wat addisionele hulp benodig;

Goeie kommunikasievaardighede;

Die vermoë om lesings vlot in beide Afrikaans en Engels aan te bied.

 • Junior Lecturer: MSc degree in Chemistry;
 • Lecturer: PhD degree in Chemistry;
 • Previous involvement with undergraduate teaching;
 • Proven record of teaching experience in physical sciences;
 • The ability to instruct students in need of additional support;
 • Good communication skills;
 • The ability to fluently present lectures in both Afrikaans and English.

Junior Lecturer: MSc degree in Chemistry;

Lecturer: PhD degree in Chemistry;

Previous involvement with undergraduate teaching;

Proven record of teaching experience in physical sciences;

The ability to instruct students in need of additional support;

Good communication skills;

The ability to fluently present lectures in both Afrikaans and English.

 • Kennis van skoolsillabus in fisiese wetenskap;
 • Volgehoue strewe na uitmuntende onderrig.

Kennis van skoolsillabus in fisiese wetenskap;

Volgehoue strewe na uitmuntende onderrig. • Knowledge of the school syllabus in physical science;
 • In continuous pursuit of excellence in teaching.

Knowledge of the school syllabus in physical science;

In continuous pursuit of excellence in teaching.

#LI-POST

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

Doen aanlyn aansoek deur op die "Apply Now" skakel te kliek.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Apply online by using the "Apply Now" link.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail address of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Navrae oor posinhoud: Prof. Peter Mallon by 021 808 2971, of by atpemallon@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753Enquiries regarding job content: Prof. Peter Mallon on 021 808 2971, or atpemallon@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753