Senior Lecturer / Lecturer - Biochemistry

Location
South Africa
Posted
Sep 17, 2019
Closes
Oct 07, 2019
Ref
120368
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
The Department of Biochemistry is responsible for teaching undergraduate and postgraduate modules. We have a strong research focus, and training of Master's and Doctoral students is one of our core activities. The Department houses a number of active research groups who investigate topics ranging from immunology and plant pathogen detection, drug discovery, molecular systematics, steroid receptors and steroid metabolism, to systems biology.

 • Onderrig van Biochemie op voorgraadse sowel as nagraadse vlak, en administrasie van voorgraadse en nagraadse modules;
 • Deelname aan die departement se navorsingsaktiwiteite, publikasie in eweknie-beoordeelde vaktydskrifte en nagraadse studieleiding van BSc(Hons)-, MSc- en PhD-studente;
 • Werwing van navorsingsbefondsing van eksterne bronne;
 • Aktiewe deelname aan departementele en fakulteits-administrasie en aktiwiteite.

Onderrig van Biochemie op voorgraadse sowel as nagraadse vlak, en administrasie van voorgraadse en nagraadse modules;

Deelname aan die departement se navorsingsaktiwiteite, publikasie in eweknie-beoordeelde vaktydskrifte en nagraadse studieleiding van BSc(Hons)-, MSc- en PhD-studente;

Werwing van navorsingsbefondsing van eksterne bronne;

Aktiewe deelname aan departementele en fakulteits-administrasie en aktiwiteite.

 • Teaching Biochemistry at undergraduate and postgraduate levels, and administration of undergraduate and postgraduate modules;
 • Participating in departmental research activities, publication in peer-reviewed journals and postgraduate supervision of BSc(Hons), MSc and PhD students;
 • Securing research funding from external sources;
 • Active participation in departmental and faculty activities and administration.

Teaching Biochemistry at undergraduate and postgraduate levels, and administration of undergraduate and postgraduate modules;

Participating in departmental research activities, publication in peer-reviewed journals and postgraduate supervision of BSc(Hons), MSc and PhD students;

Securing research funding from external sources;

Active participation in departmental and faculty activities and administration.

Lektor
 • PhD in Biochemie (of na-verwante vakgebied);
 • Bewese navorsingservaring en 'n aantal onlangse publikasie-uitsette in geakkrediteerde joernale soos gedefinieer deur die Suid-Afrikaanse Departement vir Hoër Onderwys en

PhD in Biochemie (of na-verwante vakgebied);

Bewese navorsingservaring en 'n aantal onlangse publikasie-uitsette in geakkrediteerde joernale soos gedefinieer deur die Suid-Afrikaanse Departement vir Hoër Onderwys en

Opleiding (DHET);
 • Bewese betrokkenheid by die onderrig van voorgraadse Biochemie-modules op tersiêre vlak;
 • Bewese betrokkenheid by nagraadse studieleiding op Honneurs- en Magistervlak;
 • Rekord van lewendige en aktiewe belangstelling in navorsing, soos bv. deur die lewering van bydraes by vakverwante konferensies of deelname aan wetenskaplike vakverenigings;
 • Bereidwilligheid om by een of meer van bestaande departementele navorsingsgroeperinge in te skakel; vir meer inligting sien:

Bewese betrokkenheid by die onderrig van voorgraadse Biochemie-modules op tersiêre vlak;

Bewese betrokkenheid by nagraadse studieleiding op Honneurs- en Magistervlak;

Rekord van lewendige en aktiewe belangstelling in navorsing, soos bv. deur die lewering van bydraes by vakverwante konferensies of deelname aan wetenskaplike vakverenigings;

Bereidwilligheid om by een of meer van bestaande departementele navorsingsgroeperinge in te skakel; vir meer inligting sien:

http://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/biochemistry/research ;
 • Bewese kommunikasievaardigheid in Engels.

Bewese kommunikasievaardigheid in Engels.

Addisionele vereistes vir Senior Lektor
 • Deurlopende erkende navorsingsuitsette en 'n groeiende publikasierekord in geakkrediteerde joernale;
 • Suksesvolle studieleiding van nagraadse studente op ten minste Magistervlak;
 • Bewese betrokkenheid by nagraadse studieleiding op doktorale vlak;
 • Bewese vermoë om navorsingsbefondsing te werf;
 • Bewese ervaring in die onderrig van voorgraadse Biochemie-modules op tersiêre vlak;
 • 'n NNS-gradering of 'n navorsingsprofiel wat 'n suksesvolle aansoek vir NNS-gradering moontlik sou maak.

Deurlopende erkende navorsingsuitsette en 'n groeiende publikasierekord in geakkrediteerde joernale;

Suksesvolle studieleiding van nagraadse studente op ten minste Magistervlak;

Bewese betrokkenheid by nagraadse studieleiding op doktorale vlak;

Bewese vermoë om navorsingsbefondsing te werf;

Bewese ervaring in die onderrig van voorgraadse Biochemie-modules op tersiêre vlak;

'n NNS-gradering of 'n navorsingsprofiel wat 'n suksesvolle aansoek vir NNS-gradering moontlik sou maak.

Aansoekers wat genooi word vir 'n onderhoud moet 'n lesing aanbied oor hul onlangse navorsing ten einde hul kennis en kommunikasie-vaardigheid te demonstreer.

For Lecturer
 • PhD in Biochemistry (or closely related subject area);
 • Proven research experience and a number of recent publication outputs in accredited journals as defined by the South African Department of Higher Education and Training (DHET);
 • Proven involvement in teaching undergraduate Biochemistry modules at tertiary level;
 • Proven involvement in postgraduate supervision at Honours and Master's level;
 • Record of lively and active interest in research, e.g. by presenting at subject-related conferences or participating in scientific societies;
 • Willingness to join one or more of the existing departmental research groups; for more information refer to: http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/biochemistry/research
 • Proven communication skills in English.

PhD in Biochemistry (or closely related subject area);

Proven research experience and a number of recent publication outputs in accredited journals as defined by the South African Department of Higher Education and Training (DHET);

Proven involvement in teaching undergraduate Biochemistry modules at tertiary level;

Proven involvement in postgraduate supervision at Honours and Master's level;

Record of lively and active interest in research, e.g. by presenting at subject-related conferences or participating in scientific societies;

Willingness to join one or more of the existing departmental research groups; for more information refer to: http://www.sun.ac.za/english/faculty/science/biochemistry/research

Proven communication skills in English.

Additional requirements for Senior Lecturer
 • Continuous recognised research output and a growing record of publications in accredited journals;
 • Successful supervision of postgraduate students on at least Master's level;
 • Proven involvement in postgraduate supervision at doctoral level;
 • Proven ability to secure external research funding;
 • Proven experience in teaching undergraduate Biochemistry modules at tertiary level;
 • An NRF rating or a research profile that could make a successful application for NRF rating possible.

Continuous recognised research output and a growing record of publications in accredited journals;

Successful supervision of postgraduate students on at least Master's level;

Proven involvement in postgraduate supervision at doctoral level;

Proven ability to secure external research funding;

Proven experience in teaching undergraduate Biochemistry modules at tertiary level;

An NRF rating or a research profile that could make a successful application for NRF rating possible.

Applicants invited for interviews will be expected to present a lecture on their recent research to demonstrate their knowledge and communication skills.

 • Kundigheid en navorsingservaring in immunologie;
 • Vermoë om in Afrikaans te doseer;
 • Goeie menseverhoudings;
 • Vir Senior Lektor: Ervaring in kursusontwikkeling in Biochemie onderwerp(e).

Kundigheid en navorsingservaring in immunologie;

Vermoë om in Afrikaans te doseer;

Goeie menseverhoudings;

Vir Senior Lektor: Ervaring in kursusontwikkeling in Biochemie onderwerp(e).

 • Expertise and research experience in immunology;
 • Ability to lecture in Afrikaans;
 • Good human relations;
 • For Senior Lecturer: Experience in course development in Biochemistry topic(s).

Ability to lecture in Afrikaans;

Good human relations;

For Senior Lecturer: Experience in course development in Biochemistry topic(s).

Similar jobs

Similar jobs