Senior Lecturer/Lecturer: Music

Location
South Africa
Posted
Nov 02, 2019
Closes
Dec 01, 2019
Ref
123214
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe

Departement Musiek

Senior Lektoraat/Lektoraat

(Verw. LSW14/303/1019)

Dui asselbief aan vir watter posvlak aansoek gedoen word .

Die Departement Musiek is ''n dinamiese kreatiewe omgewing in diens van musiekopleiding, uitvoerende kuns, skeppende werk en navorsing.

Faculty of Arts and Social Sciences

Department of Music

Senior Lecturer/Lecturer

(Ref. LSW14/303/1019)

Please indicate for which post level the application is .

The Department of Music is a dynamic creative environment in service of training in music, the performing arts, creative work and research.

Duties/Pligte:

Lektor

 • Voorgraadse onderrig in die breë veld van musiekstudie;
 • Nagraadse studieleiding op honneurs-, magister- en doktorale vlak;
 • Publikasie van navorsing in geakkrediteerde vaktydskrifte, en die aanbieding van referate by konferensies;
 • Aktiewe deelname aan alle departementele bedrywighede, navorsing en sosiale impakprojekte.


Senior Lektor
 • Akademiese programontwikkeling;
 • Voorgraadse en nagraadse onderrig in die breë veld van musiekstudie;
 • Nagraadse studieleiding op honneurs-, magister- en doktorale vlak;
 • Publikasie van navorsing in geakkrediteerde vaktydskrifte, en die aanbieding van referate by konferensies;
 • Aktiewe deelname aan alle departementele bedrywighede, navorsing en sosiale impakprojekte.


Lecturer
 • Undergraduate teaching in the broad field of music studies;
 • Postgraduate supervision on honours, master's and doctoral level;
 • Publication of research in accredited journals and presentation of papers at conferences;
 • Active participation in all departmental activities, research and social impact projects.


Senior Lecturer
 • Academic programme development;
 • Undergraduate and postgraduate teaching in the broad field of music studies;
 • Postgraduate supervision on honours, master's and doctoral level;
 • Publication of research in accredited journals and presentation of papers at conferences;
 • Active participation in all departmental activities, research and social impact projects.


Job Requirements/ Pos Vereistes:

Lektor
 • PhD in musiekstudie of ''n verwante veld met 'n sterk fokus op musiek;
 • Onderrigervaring op voorgraadse vlak;
 • Ervaring van nagraadse studieleiding op honneurs- en magistervlak;
 • 'n Groeiende publikasierekord in ewekniebeoordeelde geakkrediteerde vaktydskrifte;
 • Bewese beplannings- en administratiewe vaardighede;
 • Goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede.


Senior Lektor
 • PhD in musiekstudie of ''n verwante veld met ''n sterk fokus op musiek;
 • Onderrigervaring op voorgraadse en nagraadse vlak;
 • Ervaring van nagraadse studieleiding op honneurs-, magister- en doktorale vlak;
 • 'n Gevestigde publikasierekord in ewekniebeoordeelde geakkrediteerde vaktydskrifte;
 • Bewese beplannings- en administratiewe vaardighede;
 • Goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede.


Lecturer
 • PhD in music studies or a related field with a strong focus on music;
 • Experience in teaching at undergraduate level;
 • Experience in postgraduate supervision on honours and master's level;
 • A growing publication record in peer reviewed accredited journals;
 • Proven planning and administrative skills;
 • Good interpersonal and communication skills.


Senior Lecturer
 • PhD in music studies or a related field with a strong focus on music;
 • Experience in teaching on undergraduate and postgraduate levels;
 • Experience in postgraduate supervision on honours, master's and doctoral level;
 • An established publication record in peer reviewed accredited journals;
 • Proven planning and administrative skills;
 • Good interpersonal and communication skills.


Recommendation/ Aanbeveling:
 • Kundigheid in een van die volgende vakareas sou voordelig kon wees: populêre musiekstudie, jazz-studie, etnomusikologie / musiekantropologie, musiekanalise;
 • Bekendheid met huidige ontwikkelinge in die veld van musiekstudie;
 • Interdissiplinêre navorsing;
 • Aantoonbare kapasiteit en bereidwilligheid om deel te neem aan die navorsingsfoci wat ontwikkel word deur die musieknavorsingsomgewing aan die Universiteit;
 • Die vermoë om onder druk te werk.


 • Knowledge in one of the following subject areas may be beneficial: popular music studies, jazz studies, ethnomusicology / anthropology of music, music analysis;
 • Knowledge of current developments in the field of music studies;
 • Interdisciplinary research;
 • Demonstrated capacity and willingness to participate in the research foci developed by the music research environment at the University;
 • The ability to work under pressure.


How to Apply/ Hoe Om Aansoek Te Doen:

#LI-POST

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Navrae oor posinhoud: Dr Mario Nell by 021 808 2338, of by mdn@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753

Enquiries regarding job content: Dr. Mario Nell on 021 808 2338, or at mdn@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753

Similar jobs

Similar jobs