Professor / Associate Professor: Mathematics

Location
South Africa
Posted
Sep 15, 2020
Closes
Oct 15, 2020
Ref
143125
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Departement Wiskundige Wetenskappe

Professoraat / Medeprofessoraat: Wiskunde

(Verw. NW08/175/0820)

Die Departement Wiskundige Wetenskappe is verantwoordelik vir onderrig en navorsing in wiskunde, toegepaste wiskunde en rekenaarwetenskap aan die Universiteit Stellenbosch. Die Afdeling Wiskunde wil graag sy navorsingskundigheid in Algebra, Analise, Getalteorie, Kategorieteorie, Kombinatorika, Logika, en Topologie versterk. Die Fakulteit Natuurwetenskappe sal ''n goeie navorsingsvestingingstoelaag vir die eerste twee jaar aanbied.

Department of Mathematical Sciences

Professor / Associate Professor: Mathematics

(Ref. NW08/175/0820)

The Department of Mathematical Sciences is responsible for teaching and research in mathematics, applied mathematics and computer science at Stellenbosch University. The Mathematics Division is keen to strengthen its research in Algebra, Analysis, Category Theory, Combinatorics, Logic, Number Theory, and Topology. The Faculty of Science will offer a good research establishment grant for the first two years.

Duties/Pligte
 • Onderrig van voor- en/of nagraadse Wiskunde-modules;
 • Navorsing en publikasie in hoë-impak ewekniebeoordeelde joernale in ''n veld verwant aan een van die navorsingsfokusareas van die Afdeling Wiskunde;
 • Werwing van en studieleiding aan nagraadse studente en nadoktorale genote in Wiskunde;
 • Bydrae tot die leierskap van ''n bestaande navorsingsgroep in die Afdeling Wiskunde, of vestiging van ''n nuwe navorsingsgroep in ''n veld verwant

aan een van die navorsingsfokusareas van die Afdeling Wiskunde;
 • Verkryging van navorsingsfondse;
 • Deelname aan akademiese toepaslike departementele en fakulteits-aktiwiteite, soos nodig


 • Teaching undergraduate and/or postgraduate Mathematics modules;
 • Researching and publishing in high impact peer-reviewed journals in a field aligned to one of the research focus areas in the Mathematics Division;
 • Recruiting and supervising postgraduate students and postdoctoral fellows in Mathematics;
 • Contributing to the leadership of an existing research group in the Mathematics Division, or establishing a new research group in a field aligned to

one of the research focus areas in the Mathematics Division;
 • Securing research funding;
 • Participating in academically relevant departmental and faculty activities, as required.


Job Requirements/Pos Vereistes
 • 'n PhD in Wiskunde in ''n veld verwant aan een van die navorsingsfokusareas van die Afdeling Wiskunde;
 • ''n Gevestigde navorsingsprofiel in minstens een van die navorsingsfokusareas van die Afdeling Wiskunde;
 • Beduidende nasionale erkenning as navorser;
 • Bydra tot die leierskap van ''n navorsingsgroep;
 • 'n Deurlopende publikasierekord in internasionaal erkende joernale;
 • Bewese uitgebreide ervaring in die ontwikkeling en aanbieding van voorgraadse en nagraadse Wiskunde-modules;
 • 'n Bewys van suksesvolle nagraadse studieleiding op Magister- en PhD-vlak;
 • Bewese vermoë om navorsingsbefondsing vir ''n volhoubare navorsingsgroep te bekom;
 • 'n Aktiewe nasionale en internasionale navorsingsnetwerk;
 • Goeie mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede in Engels.


Daarbenewens, vir aanstelling as Professor,
 • Bewese leierskapsvermoëns en -ervaring;
 • Beduidende internasionale erkenning as navorser;
 • Bewese betrokkenheid by akademiese dienslewering, wat onder andere kan insluit: optrede as referent vir, en/of redaksielid van navorsingsjoernale

van hoë gehalte, gasspreker, komiteelid van 'n professionele raad.

Aansoekers moet ''n volledige navorsingsverklaring en onderrigfilosofie indien.

Aansoekers wat genooi word vir ''n onderhoud sal ''n lesing oor sy/haar onlangse navorsing moet aanbied.

 • PhD in Mathematics in a field aligned to one of the research focus areas in the Mathematics Division;
 • An established research profile in at least one of the research focus areas of the Mathematics Division;
 • Significant national recognition as a researcher;
 • Contribution to the leadership of a research group;
 • A sustained publication record in internationally acclaimed journals;
 • Proven competency in developing and offering undergraduate and postgraduate Mathematics modules;
 • Proof of successful postgraduate supervision on Masters and PhD levels;
 • Proven ability to secure research funding to maintain a viable research group;
 • Active national and international research network;
 • Good verbal and written communication skills in English.


In addition, for appointment as Professor,

 • Proven leadership abilities and experience;
 • Significant international recognition as a researcher;
 • Proven involvement in academic service which may include, amongst others, referee and/or editorial board member for high quality research journals,

plenary speaker, committee member of a professional society.

Applicants are required to submit a detailed research statement and teaching philosophy.

Applicants invited for interviews will be expected to present a lecture on their recent research.

Recommendation/Aanbeveling
 • Die vermoë om in Afrikaans te onderrig.


 • Ability to teach in Afrikaans.


How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen

Die Universiteit is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as die Universiteit Stellenbosch se institusionele DB-plan gedoen word.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

The University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as Stellenbosch University''s institutional EE Plan.

The University reserves the right not to make an appointment.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Enquiries/Navrae

Navrae oor posinhoud: Prof IM Rewitzky by 021 808 3289 of by rewitzky@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses:

Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753 of by SUN-E-HR@sun.ac.za

Enquiries regarding job content: Prof IM Rewitzky on 021 808 3289 or at rewitzky@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process:

Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753 or at SUN-E-HR@sun.ac.za