Junior Lecturer: Ancient Studies

Location
South Africa
Posted
Oct 11, 2020
Closes
Nov 09, 2020
Ref
147485
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
(Ref. LSW04/225/1020)

The Department studies the ancient cultures and languages of the Mediterranean and Western Asia and offers modules in Ancient Cultures, Biblical Hebrew, Ancient Greek, Latin and Classical Legal Culture.
 • Voorgraadse onderrig in Antieke Kulture en Grieks of Latyn;
 • Nagraadse studieleiding (op Honneurs- en Meestersvlak);
 • Navorsing oor onderwerpe in Antieke Kulture en/of Latyn en/of Grieks en publikasie van bevindinge;
 • Aktiewe betrokkenheid by alle Departementele aktiwiteite;
 • Aktiewe betrokkenheid by gemeenskapsinteraksieprojekte;
 • Die uitvoer van alle nodige administratiewe take.


 • Undergraduate teaching of Ancient Cultures and Latin or Greek;
 • Postgraduate supervision (on Honours and Master's level);
 • Researching topics in Ancient Cultures and/or Latin and/or Greek and publishing research findings;
 • Active involvement in all Departmental activities;
 • Active involvement in community interaction projects;
 • Performing all necessary administrative tasks.


 • 'n MA in Antieke Kulture of Latyn of Grieks of `n verwante veld;
 • Bewese potensiaal vir navorsing (bv. in die kwaliteit van die Honneurs- of Meestersprojekte; artikel(s) ingedien vir publikasie);
 • Indiening van `n doktorale voorstel en registrasie vir `n PhD in Antieke Kulture of Latyn of Grieks binne die eerste 18 maande van aanstelling;
 • Ervaring in die onderrig van Antieke Kulture of Latyn of Grieks;
 • Akademiese taalvaardigheid in Engels;
 • Vermoë om onafhanklik en in `n span te werk;
 • Vermoë om informasietegnologie te gebruik in die onderrig en bestudering van Antieke Kulture en Latyn of Grieks;
 • Vermoë om goed te funksioneer in `n meertalige omgewing.


 • An MA in Ancient Cultures or Latin or Greek or a related field;
 • Demonstrated potential for research (e.g. in the quality of Honours or Masters' projects; article(s) submitted for publication);
 • Submission of a doctoral proposal and registration for a PhD in Ancient Cultures or Latin or Greek within the first 18 months of appointment;
 • Experience in the teaching of Ancient Cultures or Latin or Greek;
 • Academic language proficiency in English;
 • Ability to work independently and in teams;
 • Ability to use information technology in the teaching and study of Ancient Cultures and Latin or Greek;
 • Ability to function well in a multilingual environment.


 • Kennis van enige ander verwante velde (byvoorbeeld Regte of Filosofie);
 • Voorlegging van `n voorstel vir `n PhD in Antieke Kulture of Latyn of Grieks as deel van die aansoek;
 • Voorlegging van voltooide hoofstukke van `n PhD in Antieke Kulture of Latyn of Grieks as deel van die aansoek;
 • Kennis van Grieks of Latyn, bykomend tot spesialisasie in die ander taal;
 • Vaardigheid in 'n ander Suid-Afrikaanse taal.


 • Knowledge of any related areas (e.g. Law or Philosophy);
 • Submission of a proposal for a PhD in Ancient Cultures or Latin or Greek as part of the application;
 • Submission of completed chapters of a PhD in Ancient Cultures or Latin or Greek as part of the application;
 • Knowledge of Greek or Latin, in addition to specialisation in the other language;
 • Proficiency in another South African language.


#LI-POST

Die Universiteit is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as die Universiteit Stellenbosch se institusionele DB-plan gedoen word.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

The University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as Stellenbosch University''s institutional EE Plan.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidate

Should no feedback be received from the University within six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Navrae oor posinhoud: Prof Annemaré Kotzé by 021 808 3203, of by ak5@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753, of by SUN-E-HR@sun.ac.za

Enquiries regarding job content: Prof Annemaré Kotzé on 021 808 3203, or at ak5@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753, or at SUN-E-HR@sun.ac.za