Lecturer: Information Science

Location
South Africa
Posted
Oct 11, 2020
Closes
Nov 09, 2020
Ref
147486
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe

Departement Inligtingwetenskap

Lektoraat

(Verw. LSW10/226/1020)

Die Departement Inligtingwetenskap en Sentrum vir Kennisdinamika & Besluitneming is op soek na 'n persoon om die posisie te vul om onderrig- en navorsingskapasiteit in Inligting- en Kennisbestuur (IKB) te verhoog.

Voornemende aansoekers word versoek om beide http://suinformatics.com en http://ikm.suinformatics.com te raadpleeg vir volledige besonderhede oor die etos, aktiwiteite en doelstellings van die Departement en Sentrum.

Faculty of Arts and Social Sciences

Department of Information Science

Lecturer

(Ref. LSW10/226/1020)

The Department of Information Science and Centre for Knowledge Dynamics & Decision-Making is seeking to fill a position to increase its teaching and research capacity in Information and Knowledge Management (IKM).

Prospective applicants are requested to consult both http://suinformatics.com and http://ikm.suinformatics.com for full details about the ethos, activities and aims of the Department and Centre.

Onderrig, studieleiding, navorsing en gemeenskapsinteraksie in die Departement se foci (verwys na die bogenoemde URL's vir besonderhede). Hierdie fokus sluit in: kennisbestuur en kennisdinamika, bestuur en organisasie, sosiale informatika, en besluitnemingssteun. Die spesifieke gebiede sal waarskynlik wissel van jaar tot jaar.

 • Onderrig sluit in die kurrikulumontwikkeling, voorbereiding van nuwe onderrigmateriaal, aanbieding van bestaande of nuwe onderrigmateriaal, evaluering van klasdeelnemers en die bestuur van enige tutors;
 • Navorsing behels die daarstelling van 'n navorsingsagenda, die keuse van toepaslike metodes, samewerking met ander navorsers, verkryging van enige nodige befondsing, die uitvoering van die navorsing en die suksesvolle publikasie van resultate;
 • Studieleiding sluit in leiding in alle fases van studentenavorsingsprojekte, van konsepsie tot moontlike tesisverdediging;
 • Gemeenskapsinteraksie sluit in enige pogings wat nodig is om navorsing en ander kennis in die breër Suid-Afrikaanse gemeenskap te versprei - byvoorbeeld via skole, regering, maatskappye, ens.;
 • Laastens sal hierdie pos administratiewe en bestuurspligte insluit soos vereis deur die Departement.


Teaching, student supervision, research, and community interaction in the areas of the Department's foci (refer to the URLs above for details). These foci include: knowledge management and knowledge dynamics, management and organisation, social informatics, and decision support. The specific areas are likely to vary from year to year.
 • Teaching includes the curriculum development, preparation of new teaching material, presentation of existing or new teaching material, evaluation of class participants, and management of any tutors;
 • Research involves establishing a research agenda, choosing appropriate methods, collaborating with other researchers, obtaining any needed funding, executing the research, and successful publication of results;
 • Student supervision includes giving guidance in all phases of student research projects, from conception to possible thesis defense;
 • Community interaction includes any efforts required to disseminate research and other knowledge into the broader South African community - for example via schools, government, companies, etc.;
 • Finally, this position will include administrative and management duties as required by the Department.


 • 'n Voltooide toepaslike Meestersgraad (HOKR vlak 9);
 • Bewese navorsingservaring van ten minste sommige van:

o Kennisbestuur en kennisdinamika;

o Sosio-informatika;
 • Ervaring van die onderrig van voorgraadse en nagraadse kursusse wat relevant is tot die Departement;
 • Ervaring van nagraadse studieleiding van Meestersgraadstudente of hoër;
 • Toepaslike geakkrediteerde navorsingspublikasies.


 • A completed relevant Masters degree (HEQF level 9);
 • Proven research experience in at least some of:

o Knowledge management and knowledge dynamics;

o Socio-informatics;
 • Experience in teaching undergraduate and post-graduate courses relevant to the Department;
 • Experience in post-graduate supervision of Masters students or higher;
 • Relevant accredited research publications.


 • 'n Voltooide toepaslike doktorsgraad (PhD HOKR vlak 10) sal positief beskou word;
 • 'n Rekord van uitnemendheid in onderrig;
 • Oorspronklike navorsingservaring;
 • Ervaring as beoordelaar/referent vir geakkrediteerde konferensies en joernale;
 • Ervaring van navorsingsfondswerwing;
 • Ervaring in gemeenskapsinteraksie in Suid-Afrika of soortgelyke kontekste;
 • Aktiewe deelname aan internasionaal erkende akademiese verenigings.


 • An already-completed relevant doctoral degree (PhD HEQF level 10) will be viewed positively;
 • A record of excellence in teaching;
 • Original research experience;
 • Experience as a reviewer/referee for accredited conferences and journals;
 • Experience acquiring research funding;
 • Experience in community interaction in South Africa or similar contexts;
 • Active participation in internationally recognized academic societies.


#LI-POST

Die Universiteit is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as die Universiteit Stellenbosch se institusionele DB-plan gedoen word.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

Doen aanlyn aansoek deur op die Apply Now-skakel regs bo-aan hierdie blad te kliek.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

The University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as Stellenbosch University's institutional EE Plan.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Navrae oor posinhoud: Prof Bruce Watson by 021 808 2027, of by bwwatson@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753, of by SUN-E-HR@sun.ac.za

Enquiries regarding job content: Prof Bruce Watson on 021 808 2027, or at bwwatson@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753, or at SUN-E-HR@sun.ac.za

Similar jobs

Similar jobs