Lecturer (Sociology)

Location
South Africa
Posted
Jan 03, 2021
Closes
Feb 02, 2021
Ref
153145
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe

Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie

Lektoraat (Sosiologie)

(Verw. LSW17/307/1120)

Vir inligting oor die Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie, besoek asseblief ons webwerf: https://www0.sun.ac.za/sociology/Faculty: Arts and Social Sciences

Department of Sociology and Social Anthropology

Lecturer (Sociology)

(Ref. LSW17/307/1120)

For information on the Department of Sociology and Social Anthropology, please visit our website: https://www0.sun.ac.za/sociology/

 • Die onderrig en ontwikkeling van voorgraadse en nagraadse kursusse;
 • Betrokkenheid by toepaslike navorsing;
 • Studieleiding aan nagraadse studente;
 • Uitvoer van toepaslike administratiewe en komiteepligte;
 • Deelname aan die Departement se pedagogiese inisiatiewe;
 • Verbintenis tot gemeenskapsinteraksie en professionele dienslewering.


Die onderrig en ontwikkeling van voorgraadse en nagraadse kursusse;

Betrokkenheid by toepaslike navorsing;

Studieleiding aan nagraadse studente;

Uitvoer van toepaslike administratiewe en komiteepligte;

Deelname aan die Departement se pedagogiese inisiatiewe;

Verbintenis tot gemeenskapsinteraksie en professionele dienslewering.


 • Teaching and developing undergraduate and postgraduate courses;
 • Involvement in appropriate research;
 • Supervising postgraduate students;
 • Performing relevant administrative and committee duties;
 • Participating in the Department's pedagogical initiatives;
 • Commitment to community interaction and professional service delivery.


Teaching and developing undergraduate and postgraduate courses;

Involvement in appropriate research;

Supervising postgraduate students;

Performing relevant administrative and committee duties;

Participating in the Department's pedagogical initiatives;

Commitment to community interaction and professional service delivery.

 • PhD in Sosiologie of verwante dissipline;
 • Sterk akademiese rekord;
 • Sterk potensiaal as ʼn navorser;
 • Publikasierekord;
 • Toepaslike kommunikasievaardighede;
 • Ervaring van voorgraadse onderrig in Sosiologie;
 • Vermoë om nagraadse studieleiding te bied.


PhD in Sosiologie of verwante dissipline;

Sterk akademiese rekord;

Sterk potensiaal as ʼn navorser;

Publikasierekord;

Toepaslike kommunikasievaardighede;

Ervaring van voorgraadse onderrig in Sosiologie;

Vermoë om nagraadse studieleiding te bied.


 • PhD in Sociology or cognate discipline;
 • Strong academic record;
 • Strong potential as a researcher;
 • Publication record;
 • Appropriate communication skills;
 • Experience in teaching Sociology at undergraduate level;
 • Ability to provide postgraduate supervision.


PhD in Sociology or cognate discipline;

Strong academic record;

Strong potential as a researcher;

Publication record;

Appropriate communication skills;

Experience in teaching Sociology at undergraduate level;

Ability to provide postgraduate supervision.

 • Kundigheid op die gebied van armoede en ontwikkeling en/of omgewingsosiologie;
 • Belangstelling in sosiale teorie en navorsingsmetodes.

Kundigheid op die gebied van armoede en ontwikkeling en/of omgewingsosiologie;

Belangstelling in sosiale teorie en navorsingsmetodes.


 • Expertise in the fields of poverty and development and/or environmental sociology.
 • Interest in social theory and research methods.

Expertise in the fields of poverty and development and/or environmental sociology.

Interest in social theory and research methods.

#LI-POST

Die Universiteit is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as die Universiteit Stellenbosch se institusionele DB-plan gedoen word.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

Doen aanlyn aansoek deur op die Apply Now-skakel regs bo-aan hierdie blad te kliek.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.The University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as Stellenbosch University's institutional EE Plan.

The University reserves the right not to make an appointment.

Please apply via the apply online button below .

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Navrae oor posinhoud: Prof L. Heinecken by 021 808 2095, of by Lindy@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753, of by SUN-E-HR@sun.ac.zaEnquiries regarding job content: Prof L. Heinecken on 021 808 2095, or at Lindy@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753, or at SUN-E-HR@sun.ac.za