This job has expired

Lecturer: Operations Research and Business Analytics

Employer
Stellenbosch University
Location
South Africa
Closing date
Nov 27, 2021

View more

Sector
Business and Finance, Science, Social and Behavioral Sciences, Political Science
Jobseeker Type
Academic (e.g. 'Lecturer')
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Departement Logistiek

Lektoraat: Operasionele Navorsing en Besigheidsanalise
(Verw. EBW03/328/1121)

Die vakke Logistiek- en Voorsieningskettingbestuur, Vervoerekonomie, Operasionele Navorsing en Besigheidsanalise word in die Departement Logistiek doseer en nagevors.

Faculty of Economic and Management Sciences
Department of Logistics

Lecturer: Operations Research and Business Analytics
(Ref. EBW03/328/1121)
 • Voorgraadse onderrig in Operasionele Navorsing, Besigheidsanalise en Inligtingstelsels vir Besigheid;
 • Nagraadse onderrig en toesig;
 • Vakverwante navorsing met die doel om verder te studeer en te publiseer;
 • Die lewering van toepaslike dienste aan die Universiteit en die gemeenskap.
 • Undergraduate teaching in Operations Research, Business Analytics and Information Systems for Business;
 • Postgraduate teaching and supervision;
 • Subject-related research with the aim to further studies and publication;
 • Rendering of relevant services to the University and the community.
 • 'n Toepaslike meestersgraad;
 • Navorsingsuitsette op die gebied van Operasionele Navorsing en/of Besigheidsanalise;
 • Goeie mondelinge, skriftelike en onderrigvaardighede in Engels en Afrikaans;
 • Basiese rekenaargeletterdheid, met die vermoë om verskeie Microsoft-programme te gebruik (Word, Excel, PowerPoint, ens.);
 • Programmerings-ervaring in R, Python of Java;
 • Goeie administratiewe en organisatoriese vaardighede;
 • Die vermoë om in 'n meertalige omgewing te funksioneer.
 • A relevant Master's degree;
 • Research outputs in the field of Operations Research and/or Business Analytics;
 • Sound verbal, written and lecturing abilities in English and Afrikaans;
 • Basic computer literacy, with the ability to use various Microsoft programs (Word, Excel, PowerPoint, etc.);
 • Coding experience in R, Python or Java;
 • Good administrative and organisational skills;
 • The ability to function in a multilingual environment.
 • Meestersgraad in Operasionele Navorsing;
 • Sterk akademiese rekord en prestasies;
 • Bedryfs- of onderrigervaring op die gebied van Operasionele Navorsing, Besigheidsanalise of Datawetenskap;
 • Bereidwilligheid om in te skryf vir 'n PhD;
 • Deelname by internasionale akademiese konferensies;
 • Kennis van die Moodle (SUNLearn) platform;
 • Kennis van enige van die volgende sagteware: Anylogic, PowerBI, Vensim of NetLogo;
 • Publikasie in hoogaangeskrewe akademiese joernale.
 • Master's degree in Operations Research;
 • Strong academic record and achievements;
 • Industry or teaching experience in the field of Operations Research, Business Analytics, or Data Science;
 • Willingness to enrol for a PhD;
 • Participating at international academic conferences;
 • Knowledge of the Moodle (SUNLearn) platform;
 • Knowledge of any of the following software: Anylogic, PowerBI, Vensim or NetLogo;
 • Publication in highly rated academic journals.


How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen
#LI-POST

Die Universiteit is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as die Universiteit Stellenbosch se institusionele DB-plan gedoen word.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

DOEN AANLYN AANSOEK DEUR OP DIE APPLY NOW-SKAKEL REGS BO-AAN HIERDIE BLAD TE KLIEK.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

Neem asseblief kennis dat daar geen ondersteuning vir vakature-navrae gedurende die tydperk vanaf 24 Desember 2021 tot 3 Januarie 2022 sal wees nie. Die Universiteit sal gedurende hierdie tydperk vir die somerreses gesluit wees.

The University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as Stellenbosch University's institutional EE Plan.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Please apply via the apply online button below..

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Please note that there will be no support for vacancy enquiries during the period of 24 December 2021 until 3 January 2022. The University will be closed for the summer recess during this time.

Enquiries/Navrae
Navrae oor posinhoud: Dr CG Jacobs, Departmentele Voorsitter, by 021 808 2256, of by neil@sun.ac.za
Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753, of by SUN-E-HR@sun.ac.za

Enquiries regarding job content: Dr. CG Jacobs, Departmental Chair, on 021 808 2256, or at neil@sun.ac.za
Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753, or at SUN-E-HR@sun.ac.za

Company

Global Academy Jobs works with over 250 universities worldwide to promote academic mobility and international research collaboration. Global problems need international solutions. Our jobs board and emails reach the academics and researchers who can help.

"The globalisation of higher education continues apace, driving in turn the ongoing development of the global knowledge economy, striving for solutions to the world’s problems and educating a next generation of leaders and contributors."

Find Us
Website:
Telephone
+44 (0)1865 920720
Location
First Floor Office
Salter Brothers' Yard
Folly Bridge
Oxford
Oxfordshire
OX1 4LB
United Kingdom
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert