Professor and Chair of the Department Educational Psychology

Employer
Stellenbosch University
Location
South Africa
Closing date
Jul 1, 2022

View more

Job Title/Posbeskrywing Professor and Chair of the Department Educational Psychology

Faculty of Education

Department of Educational Psychology

Professor and Chair of the Department

Ref. OPV03/123/0522

Please note that this post is for a full professor as well as the Chair of the Department. The tenure for the Chair of Department is a fixed-term leadership appointment for a period of three (3) years, with a possibility of renewal for another term.

Fakulteit Opvoedkunde

Departement Opvoedkundige Sielkunde

Professoraat en Departementele Voorsitter

Verw. OPV03/123/0522

Neem asseblief kennis dat hierdie pos vir 'n volle professor en Departementele Voorsitter is. Die termyn vir Departementele Voorsitter is 'n vastetermyn leierskap aanstelling vir 'n tydperk van drie (3) jaar, met die moontlikheid van hernuwing vir nog 'n termyn.

Duties/Pligte

Teaching undergraduate and postgraduate modules in Educational Psychology;

Participating in the development and assessment of teaching and learning opportunities;

Research and publication in areas of specialisation;

Supervision of postgraduate students;

Participating in Social Impact projects and rendering appropriate services to the University and teaching community;

Performing academic and programme management functions;

Additional duties applicable to the Departmental Chairperson/ Head of the Department:

Providing strategic leadership in the Department and contributing to a strong academic identity;

Performing all necessary administrative and personnel duties associated with a Chair of the Department;

Providing academic leadership by creating and executing strategies to establishing the Department as a leader in the discipline (nationally and internationally).

Voor- en nagraadse onderrig in Opvoedkundige Sielkunde;

Deelname aan die ontwikkeling en assessering van onderrig- en leergeleenthede;

Navorsing en publikasies in die gekose spesialiteitsrigtings;

Bied studieleiding aan nagraadse studente;

Deelname aan Sosiale Impak projekte en verskaffing van gepaste dienste aan die Universiteit en onderrig gemeenskap;

Uitvoering van akademiese bestuurspligte en programbestuur;

Addisionele pligte van toepassing op die Departementele Voorsitter / Departementshoof:

Bied strategiese leierskap in die departement en dra by tot 'n sterk akademiese identiteit;

Uitvoering van al die nodige administratiewe en personeel verwante pligte as Hoof van die Departement;

Verskaf akademiese leierskap deur die skep en uitvoering van strategieë om die Departement as leier in die dissipline (nasionaal en internasionaal) te vestig.

Job Requirements/Pos Vereistes

A relevant PhD;

An appropriate teaching qualification;

A strong academic record, including international collaborations;

NRF grading;

At least five years' experience in leadership and a managerial role in higher education;

Sound expertise in and experience of interpretive research, community educational psychology and support in school and community contexts;

Thorough knowledge of educational changes, policy and context, as well as knowledge of the educational psychology context in South Africa;

Relevant teaching and training experience at tertiary level;

Computer literacy, with the ability to use various Microsoft programs (Word, PowerPoint, Teams, online teaching platforms, etc.);

Commitment to further research and leadership;

Attending and presenting papers at national and international conferences;

Recent and relevant publications in accredited peer-reviewed journals;

Postgraduate research supervision (completed).

'n Toepaslike PhD;

'n Toepaslike onderwyskwalifikasie;

'n Sterk akademiese rekord, insluitend internasionale samewerkingsooreenkomste;

NNS gradering;

Minstens vyf jaar se ervaring in leierskap en 'n bestuursrol in hoëronderwys;

Grondige kundigheid en ervaring van interpretatiewe navorsing, gemeenskaps sielkunde en ondersteuning in skool- en gemeenspakskontekste;

Kennis van huidige onderwysveranderinge, -beleid en -konteks; sowel as kennis van die opvoedkundige sielkunde konteks in Suid-Afrika;

Toepaslike onderrig- en opleidingservaring op tersiêre vlak;

Rekenaargeletterdheid met die vermoë om verskeie Microsoft programme te gebruik (Word, PowerPoint, Teams, aanlyn onderrig platforms, ens.);

Onderneming tot verdere navorsing en leierskap;

Bywoning en aanbieding van referate by nasionale en internasionale konferensies;

Resente en toepaslike publikasies in geakkrediteerde vaktydskrifte;

Nagraadse studiebegeleiding (afgehandel);

Recommendation/Aanbeveling

Good administrative and organisational skills.

Goeie administratiewe en organisatoriese vaardighede.

How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen

#LI-POST

The University is committed to employment equity (EE), and appointments will be made in line with the EE plan for the specific environment as well as the institutional EE Plan of Stellenbosch University.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and email addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

APPLY ONLINE AT https://www.sun.ac.za/english/careers BY USING THE APPLY NOW LINK AT THE TOP RIGHT-HAND CORNER OF THE SPECIFIC VACANCY PAGE.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

The Occupational Health and Safety Act requires people in occupations that entail potential exposure to certain hazards (such as, but not limited to: noise, hazardous chemical substances and hazardous biological agents) to be subjected to medical screening, to determine their fitness to work in the said occupations.

Should no feedback be received from the University within four to six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Die Universiteit is verbind tot diensbillikheid (DB), en aanstellings sal ooreenkomstig die DB-plan vir die betrokke omgewing sowel as Universiteit Stellenbosch se institusionele DB-plan gedoen word.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

DOEN AANLYN AANSOEK BY https://www.sun.ac.za/afrikaans/loopbane DEUR OP DIE APPLY NOW-SKAKEL REGS BO-AAN DIE BLAD VAN DIE SPESIFIEKE VAKATURE TE KLIEK.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid vereis dat persone in beroepe met potensiële blootstelling aan sekere gevare (soos, maar nie beperk tot: geraas, gevaarlike chemiese stowwe en gevaarlike biologiese middels nie), aan mediese keuring onderwerp moet word om vas te stel of hulle geskik is om in genoemde beroepe te werk.

Indien u nie binne vier tot ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

Enquiries/Navrae

Enquiries regarding this post: Prof. LM Dreyer, Chairperson: Department of Educational Psychology, on 021 808 3502, or at lornadreyer@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits, as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre

on 021 808 2753, or at sun-e-hr@sun.ac.za

Navrae rakende die posinhoud: Prof LM Dreyer, Voorsitter: Departement Opvoedkundige Sielkunde, by 021 808 3502, of by lornadreyer@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753, of by sun-e-hr@sun.ac.za

Currency

Commencement Date 01-Aug-2022

Closing Date 08-Jul-2022

Amount of Travel

Work At Home

Get job alerts

Create a job alert and receive personalized job recommendations straight to your inbox.

Create alert