Principal Research Assistant: DTTC / Eerste Navorsingsassistent: DTTS

Location
South Africa
Posted
Aug 14, 2018
Closes
Aug 27, 2018
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Desmond Tutu TB-Sentrum (DTTS)

Tydelike Sosiale Wetenskap: Eerste Navorsingsassistent

(Posvlak 8)

(Kontrakaanstelling tot Junie 2019)

(Verw. TGB12/248/0818)

-----------------------------------------------------------

Desmond Tutu TB-Centre (DTTC)

Temporary Social Science: Principle Researcher Assistant

(Post level 8)

(Contract appointment until June 2019)

(Ref. TGB12/248/0818)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Desmond Tutu TB Sentrum (DTTS) is in die Departement Pediatrie en Kindergesondheid aan die Universiteit Stellenbosch (US) gesetel. Die DTTS verrig al meer as 'n dekade baanbrekernavorsing as 'n wêreldleier op die gebied van pediatriese tuberkulose (TB) en verwante uitdagings vir openbare gesondheid, onder meer MIV. Die DTTS het ook kernvaardighede in die sosiale wetenskappe opgebou. Die eenheid vir sosiale wetenskappe het tans 30 personeellede, waarvan 20 nagraadse navorsers is wat uit vakrigtings soos sielkunde, sosiologie, sosiale antropologie, openbare gesondheid en ontwikkelingstudies kom. Hierdie multidissiplinêre span werf tans persone om die kapasiteit vir gemengdemetode-navorsing in die sosiale wetenskappe uit te brei. Die aangestelde persone se vernaamste take sal wees om kwalitatiewe data in te samel en te ontleed, en om akademiese skryfwerk te lewer en befondsingsaansoeke vir voorlegging op te stel.

GELEENTHEDE

Moontlikhede om vir verdere studie op PhD-vlak voor te berei

Gereelde omgang met internasionale kollegas in 'n vooraanstaande navorsingsnetwerk

-----------------------------------------------------------

The Desmond Tutu TB Centre (DTTC) is located in the Department of Paediatrics and Child Health at Stellenbosch University (SU). For over a decade, the DTTC has been conducting cutting edge, world-leading research on paediatric tuberculosis (TB) and associated public health challenges, including HIV. The DTTC has also nurtured core competencies in the social sciences. The social science unit currently employs over 30 people, including 20 postgraduate researchers from disciplines such as psychology, sociology, social anthropology, public health, and development studies. This multidisciplinary team is looking to recruit additional capacity for mixed-method social science projects. The appointees' primary responsibilities will be to process and analyse qualitative data and to do academic writing and compile funding proposals for submission.

OPPORTUNITIES

Possibilities to prepare for further studies at PhD level

Regular interaction with international colleagues in a prominent research network

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bestuur die implementering van ontledingsprotokolle.
 • Stel die manuskripgedeeltes op vir die publikasie van navorsing.
 • Verleen bystand met toekenningsaansoeke om befondsing.
 • Help met dataverwerking (vaslegging, transkripsie en vertaling) met die oog op ontleding.
 • Werk saam met ander lede van die sosialewetenskap-span om tot die DTTS se sosiaal-wetenskaplike oogmerke by te dra.
 • Verseker dat sosiaal-wetenskaplike oogmerke deurgevoer word ooreenkomstig die protokolle, prosedures en tydraamwerke waarop ooreengekom is.
 • Verseker dat etiese vereistes nagekom word.
 • Dra by tot verslae aan skenkers en ander belanghebbendes.
 • Verrig enige ander taak op versoek van die lynbestuur.

 

-----------------------------------------------------------

 • Head the implementation of analysis protocols.
 • Draft manuscript sections for publication of results.
 • Contribute to grant applications for funding.
 • Contribute to data processing (capturing, transcription and translation) for analysis.
 • Work with other members of the social science team to build the DTTC's social science agenda.
 • Ensure that the social science agenda be implemented according to the agreed procedures and timeframes.
 • Ensure that ethical requirements be fulfilled.
 • Contribute to reports for donors and other stakeholders.
 • Perform any other duty required by line management.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 'n Meestersgraad in sielkunde, sosiologie, antropologie of 'n verwante vakgebied.
 • Vyf jaar werkservaring in 'n omgewing waar MIV/vigs-navorsing verrig is.
 • Ervaring van navorsingsontleding.
 • Lysting as mede-outeur in een of meer eweknie-beoordeelde publikasies.
 • Duidelike vordering met PhD-studies oor 'n onderwerp wat vir die DTTS se navorsingsoogmerke tersaaklik is.
 • Ervaring daarvan om toesig te hou oor personeel wat op intreevlak is of veldwerk doen.
 • Ervaring daarvan om navorsing onder landelike gemeenskappe te doen.
 • Ervaring daarvan om navorsingsuitsette by akademiese forums aan te bied.
 • Deeglike, aantoonbare onderlegdheid in 'n verskeidenheid navorsingsmetodes.
 • Goeie interpersoonlike vaardighede en ervaring daarvan om saam met 'n multidissiplinêre span sosiaal-wetenskaplikes te werk.
 • Uitstekende geskrewe kommunikasievaardighede en ervaring van verslagskrywing.
 • 'n Doelgerigte ingesteldheid en die vaardighede om probleme onafhanklik en doeltreffend op te los.
 • Rekenaarvaardigheid (MS Word, PowerPoint en Excel).
 • Die vermoë om Afrikaans of Xhosa - of albei - te praat, lees en skryf.
 • Die vermoë om Engels vlot te praat, lees en skryf.

 

 • A master's degree in psychology, sociology, anthropology or a cognate discipline.
 • Five years' postgraduate work experience in an HIV/TB research environment.
 • Experience analysing research.
 • Co-authorship of one or more peer-reviewed manuscripts.
 • Clear progression towards a PhD on a topic relevant to the DTTC's research agenda.
 • Experience supervising entry-level or field staff.
 • Experience conducting research in rural communities.
 • Experience presenting research outputs in academic fora.
 • A solid, demonstrable grounding in a range of research methods.
 • Sound interpersonal skills and experience working in a multidisciplinary team of social scientists.
 • Excellent written communication skills and experience writing reports.
 • A goal-oriented disposition and the skills to solve problems independently and effectively.
 • Computer literacy (MS Word, PowerPoint and Excel).
 • The ability to speak, read and write Xhosa or Afrikaans, or both.
 • The ability to speak, read and write English fluently.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lysting as eerste outeur in een of meer eweknie-beoordeelde publikasies.

-----------------------------------------------------------

First-authorship of one or more peer-reviewed manuscripts.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae(insluitend die name en e-posadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Doen aanlyn aansoek deur op die "Apply Now" skakel te kliek.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

--------------------------------------------------------------------------------

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail address of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Apply online by using the "Apply Now" link.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Navrae oor posinhoud: Mnr Graeme Hoddinott by 021 938 9686

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Afdeling Menslike Hulpbronne, Tygerbergkampus by 021 938 9636

--------------------------------------------------------------------------------

Enquiries regarding job content: Mr Graeme Hoddinott on 021 938 9686

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Division, Tygerberg Campus on 021 938 9636

Similar jobs

Similar jobs