Senior Lektoraat / Lektoraat in Finansiële Risikobestuur / Senior Lecturer / Lecturer in Financial

Location
South Africa
Posted
Sep 04, 2019
Closes
Oct 04, 2019
Ref
119477
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap

Senior Lektoraat / Lektoraat in Finansiële Risikobestuur

Daar word binne die Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap voor- en nagraadse onderrig in (Wiskundige) Statistiek, Aktuariële Wetenskap en Finansiële Risikobestuur aangebied. Hierbenewens is lede van die Departement aktief betrokke by navorsing en konsultasie in hierdie velde. Die Departement beskik oor uitstekende rekenaarfasiliteite, beide wat apparatuur en programmatuur betref om hierdie aktiwiteite te ondersteun. Daar bestaan tans 'n vakature vir 'n lektor of senior lektor in die Finansiële Risikobestuurafdeling van die Departement.

Department of Statistics and Actuarial Science

Senior Lecturer/Lecturer in Financial Risk Management

The Department of Statistics and Actuarial Science offers both undergraduate and postgraduate training in (Mathematical) Statistics, Actuarial Science and Financial Risk Management. Members of the Department are also actively engaged in research and consulting in these fields. The Department has excellent computing facilities (hardware as well as software) in support of these activities. A position at the Senior Lecturer or Lecture position in the Financial Risk Management section is available in the Department.

 • Senior Lektoraat
 • Die onderrig en ontwikkeling van voor- en nagraadse kursusse in Finansiële Risikobestuur.
 • Deelname aan en die neem van leiding in die Departement se navorsingsaktiwiteite in Finansiële Risikobestuur.
 • Studieleiding aan nagraadse studente.
 • Behulpsaam wees met die Departement se skakeling en uitbou van verhoudinge met die finansiële Industrie.

Die onderrig en ontwikkeling van voor- en nagraadse kursusse in Finansiële Risikobestuur.

Deelname aan en die neem van leiding in die Departement se navorsingsaktiwiteite in Finansiële Risikobestuur.

Studieleiding aan nagraadse studente.

Behulpsaam wees met die Departement se skakeling en uitbou van verhoudinge met die finansiële Industrie.
 • Teaching and developing undergraduate as well as postgraduate courses in Financial Risk Management.
 • Participating and taking a leading role in the Department's research activities in Financial Risk Management.
 • Supervision to postgraduate students.
 • Assisting with the Department's liaison with the financial industry and expanding of it.

Teaching and developing undergraduate as well as postgraduate courses in Financial Risk Management.

Participating and taking a leading role in the Department's research activities in Financial Risk Management.

Supervision to postgraduate students.

Assisting with the Department's liaison with the financial industry and expanding of it.
 • Die onderrig en ontwikkeling van voorgraadse kursusse in Finansiële Risikobestuur.
 • Deelname aan die Departement se navorsingsaktiwiteite in Finansiële Risikobestuur.
 • Studieleiding aan Honneurs studente.
 • Behulpsaam wees met die Departement se skakeling en uitbou van verhoudinge met die finansiële Industrie

Die onderrig en ontwikkeling van voorgraadse kursusse in Finansiële Risikobestuur.

Deelname aan die Departement se navorsingsaktiwiteite in Finansiële Risikobestuur.

Studieleiding aan Honneurs studente.

Behulpsaam wees met die Departement se skakeling en uitbou van verhoudinge met die finansiële Industrie
 • Teaching and developing undergraduate courses in Financial Risk Management.
 • Participating and taking in the Department's research activities in Financial Risk Management.
 • Study guidance to Honours students.
 • Assisting with the Department's liaison with the financial industry and expanding of it.

Teaching and developing undergraduate courses in Financial Risk Management.

Participating and taking in the Department's research activities in Financial Risk Management.

Study guidance to Honours students.

Assisting with the Department's liaison with the financial industry and expanding of it.

Senior Lektoraat
 • Minstens'n Meestergraad in die Wiskundige Wetenskappe (Finansiële Risikobestuur, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Toegepaste Wiskunde) PLUS 'n professionele kwalifikasie in Finansiële Risikobestuur en/of Kwantitatiewe Finansiële Analise OF 'n PhD in Wiskundige Wetenskappe (Finansiële Risikobestuur, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Toegepaste Wiskunde).
 • Die intensie om 'n PhD in Wiskundige Wetenskappe (Finansiële Risikobestuur, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Toegepaste Wiskunde) aan te pak en te voltooi indien nie oor 'n PhD beskik word nie.
 • Bewese praktiese ervaring in die finansiële sektor en/of bewese navorsingsuitsette ten opsigte van kwantitatiewe Finansiële Risikobestuur.
 • Vermoë om op voor- en nagraadse vlak in Finansiële Risikobestuur te doseer.
 • Vermoë om voor- en nagraadse modules in Finansiële Risikobestuur te ontwikkel.

Minstens'n Meestergraad in die Wiskundige Wetenskappe (Finansiële Risikobestuur, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Toegepaste Wiskunde) PLUS 'n professionele kwalifikasie in Finansiële Risikobestuur en/of Kwantitatiewe Finansiële Analise OF 'n PhD in Wiskundige Wetenskappe (Finansiële Risikobestuur, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Toegepaste Wiskunde).

Die intensie om 'n PhD in Wiskundige Wetenskappe (Finansiële Risikobestuur, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Toegepaste Wiskunde) aan te pak en te voltooi indien nie oor 'n PhD beskik word nie.

Bewese praktiese ervaring in die finansiële sektor en/of bewese navorsingsuitsette ten opsigte van kwantitatiewe Finansiële Risikobestuur.

Vermoë om op voor- en nagraadse vlak in Finansiële Risikobestuur te doseer.

Vermoë om voor- en nagraadse modules in Finansiële Risikobestuur te ontwikkel.
 • At least a Master's degree in the Mathematical Sciences (Financial Risk Management, Mathematical Statistics, Mathematics or Applied Mathematics) PLUS a professional qualification in Financial Risk Management and/or Quantitative Financial Analysis OR a PhD in the Mathematical Sciences (Financial Risk Management, Mathematical Statistics, Mathematics or Applied Mathematics).
 • The intention to begin with and complete a PhD in Mathematical Sciences (Financial Risk Management, Mathematical Statistics, Mathematics or Applied Mathematics) if the candidate does not have a PhD
 • Proven practical experience in the financial sector and/or proven research output with respect to quantitative Financial Risk Management.
 • Ability to teach Financial Risk Management at under- and post-graduate level.
 • Ability to develop under- and post-graduate modules in Financial Risk Management.

At least a Master's degree in the Mathematical Sciences (Financial Risk Management, Mathematical Statistics, Mathematics or Applied Mathematics) PLUS a professional qualification in Financial Risk Management and/or Quantitative Financial Analysis OR a PhD in the Mathematical Sciences (Financial Risk Management, Mathematical Statistics, Mathematics or Applied Mathematics).

The intention to begin with and complete a PhD in Mathematical Sciences (Financial Risk Management, Mathematical Statistics, Mathematics or Applied Mathematics) if the candidate does not have a PhD

Proven practical experience in the financial sector and/or proven research output with respect to quantitative Financial Risk Management.

Ability to teach Financial Risk Management at under- and post-graduate level.

Ability to develop under- and post-graduate modules in Financial Risk Management.

Lektoraat
 • Minstens'n Meestergraad in die Wiskundige Wetenskappe (Finansiële Risikobestuur,
 • Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Toegepaste Wiskunde)
 • Vermoë om op voorgraadse vlak in Finansiële Risikobestuur te doseer.
 • Vermoë om voorgraadse modules in Finansiële Risikobestuur te ontwikkel.
 • Die intensie om 'n PhD in Wiskundige Wetenskappe (Finansiële Risikobestuur, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Toegepaste Wiskunde) aan te pak en te voltooi.

Minstens'n Meestergraad in die Wiskundige Wetenskappe (Finansiële Risikobestuur,

Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Toegepaste Wiskunde)

Vermoë om op voorgraadse vlak in Finansiële Risikobestuur te doseer.

Vermoë om voorgraadse modules in Finansiële Risikobestuur te ontwikkel.

Die intensie om 'n PhD in Wiskundige Wetenskappe (Finansiële Risikobestuur, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Toegepaste Wiskunde) aan te pak en te voltooi.
 • At least a Master's degree in the Mathematical Sciences (Financial Risk Management, Mathematical Statistics, Mathematics or Applied Mathematics).
 • Ability to teach Financial Risk Management at undergraduate level.
 • Ability to develop undergraduate modules in Financial Risk Management.
 • The intention to begin with and complete a PhD in Mathematical Sciences (Financial Risk Management, Mathematical Statistics, Mathematics or Applied Mathematics) if the candidate does not have a PhD.

At least a Master's degree in the Mathematical Sciences (Financial Risk Management, Mathematical Statistics, Mathematics or Applied Mathematics).

Ability to teach Financial Risk Management at undergraduate level.

Ability to develop undergraduate modules in Financial Risk Management.

The intention to begin with and complete a PhD in Mathematical Sciences (Financial Risk Management, Mathematical Statistics, Mathematics or Applied Mathematics) if the candidate does not have a PhD.
 • Doseerervaring op nagraadse vlak.
 • Rekenaarvaardigheid veral ten opsigte van ten minste twee van VBA, Matlab, R, Python en SAS

Doseerervaring op nagraadse vlak.

Rekenaarvaardigheid veral ten opsigte van ten minste twee van VBA, Matlab, R, Python en SAS
 • Teaching experience at postgraduate level.
 • Computing skills, especially in at least two of VBA, Matlab, R, Python and SAS.

Teaching experience at postgraduate level.

Computing skills, especially in at least two of VBA, Matlab, R, Python and SAS.

DieUniversiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan waterkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van diepersoneelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling vangeskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moetvergesel wees van 'n volledigecurriculum vitae (insluitend diename en e-posadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteitvoor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

Candidatesmay be subjected to appropriate psychometric testing and other selectioninstruments.

The University reserves the right to investigate qualifications and conductbackground checks on all candidates.

Navraeoor posinhoud: Prof.WJ Conradie 021 808 3247 / 021 808 3244,epos: w jc@sun.ac.za

Navraeoor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektronieseaansoekproses: Menslike HulpbronneKliëntedienssentrum by 021 808 2753

Enquiriesregarding job content: Prof WJ Conradie on021 808 3247 / 021 808 3244,e-mail: wjc@sun.ac.za

Enquiriesregarding remuneration/benefits as well as technical assistance with theelectronic application process: Human Resources Client Service Centre on021 808 2753

Similar jobs

Similar jobs